Nordic NSU Venner


Den Danske Bestyrelse Nordic NSU Venner 2005


Agner Fosmo - Kontaktperson for Norge.

Vedtægter for Nordic NSU Venner


Formand: Kim Lang, Nordh°jvej 31, Smerup, 4653 Karise, DK, Tlf.:0045- 56710203
Mobil 0045- 22770987 0045- 60947703    E-mail formand
: winnie@post.tele.dk
Bank oplysninger.: Haarslev Sparekasse konto nr.0580-1012153 :: IBAN nr. DK1505800001012153

E-mail klub:  nsuclub@yahoo.dk
Hjemmeside : Køb/salg   www.nsu.nu
Kasserer:
Bent Kristensen Tlf. 0045-58141045 mobil 0045-20838863

E-mail : :nsutts@kristensen.mail.dk

Klubdag:: Første Lørdag i måneden fra Kl. 14.00 - Alle er velkomne !!
Kontigent: Indmelding koster 250,00 Danske Kr.
Årskontigent 200,00 Danske Kr.
Familie-kontigent 300,00 Danske Kr

Sverige
Kontaktperson:
Gert Nilsson   Tlf.: 0046-43522128      mobil 0046-705283165
E-mai:l: nsu1000@yahoo.dk      www.nsu.nu   Køb og salg af NSU´er og reservedele til disse.

Norge
Kontaktperson: Agner Fosmo   Tlf. : 0047- 61258708   mobil 0047-48284750
E-mail: agnar.fosmo@helleberg-bil.no

Jylland
Kontaktperson: Benny Jørgensen    Tlf.:0045- 75651243   mobil 0045-23267157
E-mail: benny.maler@tiscali.dk

Interesseområde: Alle NSU produkter med hovedvægt lagt på motorcykler/knallert/cykel og biler

Klubbens formål: At bevare NSU fabrikkens produkter samt formidle kontakt til personer med samme interesse. At købe reservedele til lavest mulige priser. At skabe et godt kammeratskab blandt klubbens medlemmer bla. Ved afholdelse af månedlige klub-eller grilldage.

Foreningens formål:
At styrke og formidle sammenholdet for ejere af NSU køretøjer og personer med interesse for NSU. Herunder formidling af kontakter til ejere af NSU reservedele

Køb/Salg.: Har du dele eller biler du vil sælge så kontakt mig Bent Kristensen tlf. 58141045 eller formand Kim Lang på telefon 56710203, så ser vi om det kan komme op her på siden eller med i vores medlemsblad.

Brug af klubbens navn og logo er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige samtykke

Foreningens adresse:
Den til enhver tid siddende formand. Kim Lang - Nordh°jvej 31, Smerup, 4653 Karise, DK.

Bestyrelse:
Bestyrelsen består af op til 6 medlemmer og 2 suppleanter: Formand, næstformand og en kasserer, som vælges på en generalforsamling sammen med evt. en sekretær.

Valg:
På ulige år vælges formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. På lige år vælges næstformand og et bestyrelsesmedlem

Møder:
Bestyrelsen afholder møder, når denne finder det nødvendigt; dog mindst 2 gange årligt.

Aktiviteter:
Foreningen afholder en månedlig klubdag og fællesarrangementer.
Lokale afdelinger af klubben , Sverige , Norge , Jylland , står selv for afholder en månedlig klubdag og fællesarrangementer.
De nordiske lande afholder på skift , træf en gang årlig , er startet med Norge 2003 , Sverige år 2004 , Danmark år 2005.

Økonomi:
Foreningen kræver et årligt medlemsgebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Hvis et nyt medlem indmelder sig i klubben efter den 01-07 opkræves der kun et ½ års kontingent ved indmeldelse.
Kassebeholdningen må ikke overstige et vist maksimum, som fastsættes af generalforsamlingen, når dette bliver krævet af et medlem.

Klubbens kontaktpersoner må ikke have økonomisk interesse ved evt. formidling af reservedelssalg.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i 1. kvartal. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1: Valg af dirigent.
2: Valg af sekretær.
3: Valg af 2 stemmetællere.
4: Formandens beretning.
5: Formanden / kontaktperson beretning fra de lokale afdelinger. ( kontaktpersonen for de enkelteafdelinger, indberetter til formand 14 dage før årlig møde )

6: Fremlæggelse af regnskab.
7: Fastlæggelse af kontingent.
8: Valg til bestyrelsen.
9: Valg af suppleanter.
10: Valg af revisor.
11: Indkomne forslag.
12: Øvrige bestemmelser

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse. Beslutninger foretaget på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor kun gyldige medlemmer har stemmeret. Til ændringer af vedtægterne kræves 2/3 flertal af afgivende stemmer

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis 1/3 af klubbens medlemmer ,begærer formanden herom, skal afholdes tidligst 14 dage og senes en måned efter begæringens ihændehavelse.

Regnskab:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgt revisor.

Økonomiske Forpligtelser:
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne, Foreningens formand, kasserer og sekretær, hæfter for foreningens økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges indkrævet via foreningens eventuelle formue

Foreningens opløsning:
Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordnen og med 2/3 stemmeflertal. Foreningens eventuelle formue deles da ligeligt mellem medlemmerne, dog kræves gyldigt medlemskab på opløsningstidspunkt i mindst et år.

Bent Kristensen - Birkemosevej 148 - 4230 Skælskør - Tlf. 58141045